Regulamin Domu Wypoczynkowego „Scala” w Rowach

Regulamin Domu Wypoczynkowego „Scala” w Rowach

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

§ 1

1. Pokój w domu wypoczynkowym wynajmowany jest na doby.

2. Doba Domu Wczasowego trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Wynajmując pokój określa się czas pobytu w ośrodku.

4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

5. Zaliczka za pobyt zwracana jest w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji do 1 miesiąca przed planowanym przyjazdem. W przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

§ 2

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien niezwłocznie zgłosić.

7. Dom wypoczynkowy może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju.

§ 3

8. Właściciel domu zapewnia:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;

• profesjonalną i uprzejmą obsługę;

• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

§ 4

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Gość DW ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pokoju, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 5

12. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego miejsca przez siebie w pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

13. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana w pokoju.

14. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 6

15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach obowiązuje zakaz palenia świec, używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju (z wyjątkiem komputerów osobistych i golarek).

16. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokojów.

17. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkich używek.

§ 7

18. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin domu wypoczynkowego wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników Domu Wypoczynkowego i zakłócił poprawne funkcjonowanie obiektu.

19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

20. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą przechowane przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§ 8

23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

24. Regulamin Domu Wczasowego SCALA podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej scala.net.pl w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 września 2009 r.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku!

Zarząd DW „Scala”